Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” (turpmāk tekstā-SERTEKS) dibināta 2015.gada 17.septembrī ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103928295.

SERTEKS  darbības mērķis –  veikt sertificēšanas darbus.

Saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu”, sertificēšana ir neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām prasībām.

SERTEKS darbības pamatprincipi:

  • cieņa pret klientu – ievērot pieklājīgu attieksmi pret ikvienu personu, kas vērsusies SERTEKS;
  • tiesiskums – stingri ievērot noteiktās procedūras, kas balstītas uz normatīvo aktu un standartu prasībām;
  • veicot personas datu apstrādi, ievērot tiesību normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Informācijas atklātības likums un citi normatīvie akti, kas nosaka fizisko personu datu aizsardzību;
  • ievērot SERTEKS darbības politiku, ētiku, procesu aprakstus un darba metodes attiecībā uz vienlīdzības principu ievērošanu;
  • SERTEKS ir atbildīgs par tā darbību, neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību;
 •  
  • sertificēšanas procesā tiek nodrošinātas vienādas panākumu iespējas katram kandidātam, pretendentam;
  • SERTEKS darbojas neietekmējami attiecība uz tā pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām.
  • nodrošināt ka prasības, pēc kurām tiek vērtēta atbilstība, nepārsniedz normatīvajos dokumentos noteiktās prasības;
  • nodrošināt, ka SERTEKS lēmumi ir pamatoti, datu iegūšana ir objektīva un pierādāma;
  • ievērot godīguma, konfidencionalitātes un drošības prasības;
  • nodrošināt ar administratīvo darbību, profesionālās kompetences novērtēšanu un sertificēšanas procesu saistīto sūdzību izskatīšanu, kā arī pieņemto lēmumu pārsūdzēšanu;
  • atteikuma gadījumā sniegt klientam ar pamatotu atteikumu;
  • profesionalitāte un nepārtraukta attīstība – nepārtraukti sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām, progresīvajām darba metodēm un iestrādāt šīs prasības SERTEKS sertificēšanas shēmā un citos vadības sistēmas dokumentos;
 • nepārtraukti pilnveidot SERTEKS personāla profesionālo kompetenci, atbilstoši darbības jomas attīstībai.

SERTEKS  sertificēšanas jomas:

2016.gada 1.jūlijā SERTEKS ir ieguvis LATAK akreditācijas apliecību un ir kompetenta veikt produktu sertifikāciju, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065:2013 standarta prasībām:

 • nereglamentētajā sfērā: ugunsdzēsības aparātu apkopes vietu sertificēšana, atbilstoši standarta LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārīgas prasības”.
 •  

SERTEKS  Kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma ir izstrādāta, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065 standarta prasībām. Kvalitātes vadības sistēmā ir noteikti uzņēmuma darbības virzieni, kvalitātes politika un kvalitātes politikai, atbilstoši mērķi, kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanai, pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai, un to izpilde tiek kontrolēta attiecīgajā līmenī. Pārskati par mērķu izpildi tiek norādīti vadības pārskatos. Kvalitātes vadības sistēma tiek vadīta, balstoties uz nepārtrauktu procedūru un dokumentācijas pārskatīšanu, uzlabošanu un kvalitātes nodrošināšanas risinājumu meklēšanu, negaidot problēmas rašanos.

SERTEKS pārvaldība, politika un procedūras, atbilstoši kurām tā veic savu darbību, nav diskriminējošas un ir pieejamas visiem klientiem (jebkura ieinteresētā juridiska vai fiziska persona, neatkarīgi no tiesiskās vai valstiskās piederības), kuru darbības sfēra sakrīt ar SERTEKS akreditācijas sfēru.

Sertificēšanas institūcijas Ētikas kodekss.