Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” (tālāk tekstā – SERTEKS) dibināta 2015.gada 17.septembrī ar vienotu reģistrācijas Nr. 40103928295, adrese: J.Asara iela 13, Rīga. SERTEKS veic sertificēšanu atbilstoši LVS 402:2018 (2014) „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām. SERTEKS darbības mērķis ir veikt produkcijas sertifikācijas darbus, lai apliecinātu produkta atbilstību normatīvo dokumentu noteiktām prasībām: direktīvai, standartam vai citai normatīvai dokumentācijai.

SERTEKS, atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065 standarta prasībām, ir izstrādāta kvalitātes vadības sistēma.  Kvalitātes vadības sistēmā ir noteikti uzņēmuma darbības virzieni, kvalitātes politika un kvalitātes politikai atbilstoši mērķi kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanai, pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai, un to izpilde tiek kontrolēta attiecīgajā līmenī. Pārskati par mērķu izpildi veic pēc to izpildes un vadības pārskatos. Kvalitātes vadības sitēma tiek vadīta, balstoties uz nepārtrauktu procedūru un dokumentācijas pārskatīšanu, uzlabošanu un kvalitātes nodrošināšanas risinājumu meklēšanu, negaidot problēmas rašanos.

SERTEKS darbojas ar mērķi veikt produkcijas sertifikācijas darbus, lai apliecinātu produkta atbilstību noteiktām prasībām (direktīvai, standartam vai citai normatīvai dokumentācijai). SERTEKS pārvaldība, politika un procedūras, atbilstoši kurām tā veic savu darbību, nav diskriminējošas un ir pieejamas visiem klientiem (jebkura ieinteresētā juridiska vai fiziska persona, neatkarīgi no tiesiskās vai valstiskās piederības), kuru darbības sfēra sakrīt ar SERTEKS deklarēto akreditācijas sfēru. Prasības, pēc kurām tiek vērtēta atbilstība, nepārsniedz normatīvajos dokumentos noteiktās. Institūcijas lēmumi ir pamatoti, datu iegūšana ir objektīva un pierādāma.

SERTEKS ir ieguvis LATAK akreditācijas apliecību 2016.gada 1.jūlijā un ir kompetenta veikt produktu sertifikāciju atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17065:2013 standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti.

SERTEKS, atbilstoši standarta LVS ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām” nosacījumiem, savā sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti.

SERTEKS darbojas neietekmējami attiecība uz tā pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām. Sertificēšanas procesā nodrošinātas vienādas panākumu iespējas katram kandidātam, pretendentam.

SERTEKS ir atbildīgs par tā darbību neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu neietekmējamību.

SERTEKS ievēro konfidencionalitāti.