Kas ir sertificēšana vai sertifikācija?

Formālas pieņemšanas un pārbaudes process vai rakstiskas garantijas izsniegšana, kas apliecina, ka sistēma vai tās komponents atbilst noteiktām prasībām un ir izmantojams paredzēto uzdevumu risināšanai.

LZA TK ITTEA terminu datubāze

Process, kurā uzņēmums sniedz vai saņem apstiprinājumu, ka attiecīgais produkts atbilst tehniskajiem standartiem. Pārbaude ir jāveic neatkarīgai iestādei.

Eiropas Savienības terminu vārdnīca. — R., UNDP, 2004

SIA “SERTEKS” veic sertificēšanu, atbilstoši LVS 402:2020 (2020) „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām.

Galvenie sertificēšanas posmi:

  1. Pieteikuma iesniegšana SIA “SERTEKS” (turpmāk tekstā – SERTEKS) Sertificēšanas birojam.
  2. Izmaksu noteikšana un piedāvājuma sagatavošana.
  3. Līguma noslēgšana.
  4. Audita plāna saskaņošana.
  5. Sertifikācijas lēmuma pieņemšana.
  6. Uzņēmuma uzraudzība.

Pieteikums

Sertifikācijas pieteikumā ir ietverta visa informācija, kas nepieciešama sertificēšanas procesa veikšanai un pabeigšanai saskaņā ar sertifikācijas sfēru. Klienta pieteikums tiek izskatīts saskaņā ar procedūru – Atbilstības novērtēšanas procedūru. Lai saņemtu pieteikuma formu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Izmaksas

Sertificēšanas izmaksas tiek noteiktas pēc darba apjoma un nav saistītas ar klientu komerciālo stāvokli vai iesniegto pieteikumu skaitu.

Izvērtēšana

Vērtēšana notiek atbilstoši attiecīgās jomas sertifikācijas procedūrai – Atbilstības novērtēšanas procedūra. SERTEKS sastāda novērtēšanas plānu, kas tiek saskaņotas ar klientu. Ja novērtēšanas rezultātā tiek konstatētas neatbilstības, par to ziņo klientam un, ja klients vēlas turpināt sertifikāciju, tiek saskaņotas turpmākās darbības novērsto neatbilstību pārbaudei. Vērtēšanas darbību rezultāti tiek dokumentēti: – atbilstības novērtēšanas rezultāti – ekspertu ziņojumos.

Pārskats un lēmums par sertificēšanu

Visu novērtēšanas vai uzraudzības laikā iegūto informāciju un vērtēšanas rezultātus pārskata lēmuma pieņēmējs. Pārskati veic, un lēmumu par sertifikāciju pieņem sertificēšanas biroja vadītājs vai personas, kas nav bijušas iesaistītas vērtēšanas procesā un kurām ir atbilstoša profesionālā kompetence, paraksta tiesības un pilnvarojums lēmuma pieņemšanai. SERTEKS atbild un saglabā tiesības uz saviem lēmumiem attiecībā uz sertifikāciju.

Var tikt pieņemts lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu, derīguma termiņa pagarināšanu, apturēšanu uz laiku vai anulēšanu. Ja tiek pieņemts lēmums nepiešķirt sertifikāciju, SERTEKS informē klientu par lēmumu un norāda tā pamatojumu. Ja klients izsaka vēlmi turpināt sertificēšanas procesu, SERTEKS var atsākt vērtēšanas procesu. Kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums iestrādāts sertifikācijas procedūrā.

Katalogs

SERTEKS uztur reģistru par sertificētajiem uzņēmumiem/punktiem, kas ietver sertifikāta numuru, likumdošanas aktus, attiecībā pret kuriem atbilstība ir sertificēta, klienta identifikāciju. Reģistrs tiek aktualizēts triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. SERTEKS informē paziņojošo iestādi un citas institūcijas, kuras paziņotas atbilstīgi tiem pašiem kopienas saskaņošanas tiesību aktiem un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, ar informāciju par negatīviem un – pēc pieprasījuma – arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem. Informācija par sertificētajiem uzņēmumiem/punktiem tiek publicēta www.serteks.lv

Uzraudzība

SERTEKS veic sertificēto uzņēmumu/punktu uzraudzību. Uzraudzība ietver uzņēmumu/punktu vērtēšanu, pārskati un sertifikācijas lēmumu. Uzraudzības vizīti veic reizi gadā. Tā tiek saskaņota ar klientu, izņemot gadījumus, kad tiek saņemta informācija par tirgū nonākušu neatbilstošu produktu. Par uzraudzības rezultātiem tiek sastādīts eksperta ziņojums.

Sertifikāta izbeigšana, sašaurināšana, apturēšana vai anulēšana

Ja ir konstatēta neatbilstība uzraudzības vai sūdzības rezultātā, vai arī sertifikācija tiek izbeigta, apturēta vai anulēta pēc klienta pieprasījuma, SERTEKS veic darbības, kas var ietvert:

  • sertifikācijas turpināšanu ar sertificēšanas biroja noteiktiem nosacījumiem (piem., pastiprināta uzraudzība),
  • sertifikācijas jomas samazināšanu, lai izslēgtu neatbilstošos produkta variantus,
  • sertifikācijas apturēšanu, gaidot uz klienta korektīvo darbību,
  • sertifikācijas anulēšanu.

Ja nepieciešams, tiek veiktas darbības, kas ietver vērtēšanu, pārskati un lēmumu par sertifikāciju. Pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas par to tiek paziņots klientam un tiek veiktas izmaiņas visos oficiālajos sertifikācijas dokumentos, sertificēto uzņēmumu reģistrā, lai garantētu, ka tā nesniedz nekādas norādes uz to, ka produkts turpina būt sertificēts.

Ja sertifikācija tiek apturēta, sertificēšanas biroja direktors norīko ekspertu, lai formulētu un klientam paziņotu nepieciešamās darbības, lai izbeigtu apturēšanu un atsāktu produkta sertificēšanu. Ja sertifikācija tiek atjaunota pēc apturēšanas (iepriekšējā vai sašaurinātā sfērā), tiek veiktas izmaiņas visos oficiālajos sertifikācijas dokumentos, sertificēto produktu katalogā, lai garantētu, ka pastāv visas atbilstošās norādes uz to produkts turpina būt sertificēts vai netiek sertificēts.

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Apelāciju un sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar procedūru – Neatbilstību vadība, sudzību/apelāciju izskatīšana un korektības darbības, un, kuras ir pieejama visām ieinteresētam personām pēc pieprasījuma. Šī procedūra nodrošina apelācijas iesniedzējam iespēju izklāstīt savus argumentus un saņemt rakstisku apelācijas rezultātu pamatojumu, ieskaitot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī neatkarīgu speciālistu piedalīšanos izskatīšanas procesā, kas nodrošina taisnīgu apelācijas procesu. Darbinieki, ieskaitot arī vadošos darbiniekus, nedrīkst izmeklēt apelācijas, ja pēdējo divu gadu laikā tie ir bijuši iesaistīti apelācijas priekšmetā.

Saņemtās apelācijas un sūdzības tiek reģistrētas sūdzību reģistrācijas žurnālā un ievietota konkrētā sertifikācijas lietā. Apelācijas vai sūdzības iesniedzējs tiek rakstiski informēts par apelācijas vai sūdzības saņemšanu, procesa virzību un iznākumu.

Apelāciju izmeklēšana un lēmumi nedrīkst būt par iemeslu diskriminējošām darbībām. Apelācijas un sūdzību izskatīšanas nosacījumi ir aprakstīti procedūrā – Neatbilstību vadība, sudzību/apelāciju izskatīšana un korektības darbības.