Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SERTEKS”, reģistrācijas numurs 40103928295, 2018.gada 14. maijā iesniedza v/a „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”,  reģistrācijas numurs 90011630688,  iesniegumu, kurā lūdz novērtēt SERTEKS atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” un piemērojamo dokumentu prasībām personu sertificēšanas — personas, kas veic ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi.

Persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā, atbilstoši noteiktajai kārtībai sertificēšanas institūcijā.

Persona var pretendēt sertifikāta saņemšanai, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • persona var iesniegt darbu sarakstu, ko apliecinājis darba devējs vai kompetentā persona un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 2 gadiem);
  • persona var iesniegt atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu par pabeigtiem 80 stundu mācību kursiem, kuros iekļautas sertifikācijas prasībās noteiktās tēmas.

Persona, kas iesniegusi pieteikumu sertificēšanas uzsākšanai sertificēšanas procesa ietvaros ir pretendents. Persona, kas izpildījusi konkrētus priekšnoteikumus un kurai atļauts uzsākt sertificēšanas procesu ir kandidāts.

Sertificēšanas process ir sertificēšanas institūcijas visas darbības, ieskaitot pretendenta iesnieguma izskatīšanu, kandidāta zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru sertificēšanas institūcija nosaka, ka kandidāts ir izpildījis sertificēšanas prasības.

Sertificēšanas prasības ir sertificēšanas institūcijas prasību kopums, kuras jāizpilda, lai iegūtu un uzturētu sertifikātu. Sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina kandidāta spējas izmantot zināšanas un prasmes (turpmāk – kompetence) paredzēto rezultātu sasniegšanai un apliecina, ka minētā persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības. Sertifikātu darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm piešķir uz pieciem gadiem.

Sertificēšanas institūcija bez maksas sniedz pretendentam informāciju par sertificēšanas procesu, par pretendenta pienākumiem un tiesībām un mācību iespējām atbilstoši sertifikācijas shēmas prasībām.