Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” veic kompetento personu, kas veic ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, sertificēšanu, atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām.

SIA Serteks, atbilstoši standarta LVS ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām” nosacījumiem, savā sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti.

SIA Serteks darbojas neietekmējami attiecība uz tā pretendentiem, kandidātiem un sertificētām personām. Sertificēšanas procesā nodrošinātas vienādas panākumu iespējas katram kandidātam, pretendentam. SIA Serteks ir atbildīgs par tā darbību neietekmējamību un nepieļauj komerciālu, finansiālu vai cita veida spiedienu, lai kompromitētu  neietekmējamību. 

Persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā, atbilstoši noteiktajai kārtībai sertificēšanas institūcijā.

Prasības pretendentiem

Vispārīgās prasības kompetentās personas izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā ir noteiktas  standartā LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības”.
Persona var pretendēt sertifikāta saņemšanai, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

   • persona var iesniegt darba pieredzes aprakstu, ko apliecinājis darba devējs vai kompetentā persona un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 2gadiem);
   • persona var iesniegt akreditētas mācību iestādes (sk. Valsts Izglītības Informācijas sistēmā www.viis.lv) atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu par pabeigtiem 80 stundu mācību kursiem, kuros iekļautas sertifikācijas prasības noteiktās tēmas.

Sertificēšanas process ir sertificēšanas institūcijas visas darbības, ieskaitot pretendenta iesnieguma izskatīšanu, zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru sertificēšanas institūcija nosaka, ka kandidāts ir izpildījis sertificēšanas prasības.

Sertificēšanas prasības ir sertificēšanas institūcijas prasību kopums, kuras jāizpilda, lai iegūtu un uzturētu sertifikātu. Sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina pretendenta spējas izmantot zināšanas un prasmes (turpmāk – kompetence) paredzēto rezultātu sasniegšanai un apliecina, ka minētā persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības. Sertifikātu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanai piešķir uz pieciem gadiem.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” bez maksas sniedz pretendentam informāciju par sertificēšanas procesu, par pretendenta pienākumiem un tiesībām un mācību iespējām atbilstoši sertifikācijas shēmas prasībām.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” pakalpojuma samaksas kārtība.

Noteikumi pie sertifikāta.

Sertificēšanas process

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Pretendentus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes.

Sertificēšana sastāv no izglītības un darba pieredzes dokumentu izvērtēšanas un eksāmena.
Augstākminēto speciālistu sertifikācija norisinās kā eksāmens, eksāmena veids: tests un praktiskā daļa. Testā izmanto biļetes, kurās iekļauti sertificēšanas institūcijas sagatavoti jautājumi (30 jautājumi ar 2 līdz 4 atbildes variantiem, no kuriem viens ir pareizs) saskaņā ar sertificēšanas institūcijas noteiktajām tēmām. Pretendentiem testa gaitā rakstiski ir jānorada, kura atbilde ir pareiza. Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 30. Praktiskā daļā nepieciešams uzpildīt ugunsdzēsības aparātu (pulvera vai ogļskābu). Eksāmens ir nokārtots, ja testā pareizi atbildēts vismaz uz 24 jautājumiem un ugunsdzēsības aparāts ir pareizi uzpildīts.

Informatīvais materiāls “Testa jautājumu tēmas sertifikāta iegūšanai ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā”.

NB! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Eksāmena ilgums 120 minūtes.

 Sertifikāta piešķiršana

  • 7 darba dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes (no testa dienas), Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
  • Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga sertifikāts ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanai, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
  • Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu, bet ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem.

Sertifikātu derīguma termiņš ir 5 gadi.

Sertifikāta darbības laikā Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” veic sertificētās personas darbības uzraudzību.
Sertificēšanas institūcija organizē sertificētās personas pārbaudi, ja saņemts iesniegums, sūdzība vai tās rīcībā ir nonākusi cita informācija par sertificēto personu darbībā konstatētu profesionālās darbības pārkāpumu, izvērtē sertificēto personu profesionālo darbību.

Sertificētā persona ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības pagarināšanu.

Eksaminatori ir savas jomas eksperti, kas sniedz vērtējumu par eksāmena rezultātiem, kā arī veic sertificēto personu uzraudzību.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” ir akreditēts Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) un darbojas saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IES 17024:2012 un LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot sertifikācijas darbību objektivitāti.

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Apelāciju un sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar procedūru – Neatbilstību vadība, sūdzību/apelāciju izskatīšana un korektīvas darbības, un, kuras ir pieejama visām ieinteresētam personām. Šī procedūra nodrošina apelācijas iesniedzējam iespēju izklāstīt savus argumentus un saņemt rakstisku apelācijas rezultātu pamatojumu, ieskaitot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī neatkarīgu speciālistu piedalīšanos izskatīšanas procesā, kas nodrošina taisnīgu apelācijas procesu. Darbinieki, ieskaitot arī vadošos darbiniekus, nedrīkst izmeklēt apelācijas, ja pēdējo divu gadu laikā tie ir bijuši iesaistīti apelācijas priekšmetā.

Saņemtās apelācijas un sūdzības tiek reģistrētas sūdzību reģistrācijas žurnālā un ievietota konkrētā sertifikācijas lietā. Apelācijas vai sūdzības iesniedzējs tiek rakstiski informēts par apelācijas vai sūdzības saņemšanu, procesa virzību un iznākumu.

Apelāciju izmeklēšana un lēmumi nedrīkst būt par iemeslu diskriminējošām darbībām. Apelācijas un sūdzību izskatīšanas nosacījumi ir aprakstīti procedūrā – Neatbilstību vadība, sūdzību/apelāciju izskatīšana un korektīvas darbības.

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas procedūru, kā arī veidlapas skatīt šeit.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos sertificēšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pieteikuma veidlapu skatīt šeit;
  2. darba pieredzes apraksts, ko apliecinājis darba devējs vai kompetentā persona un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 2gadiem);
  3. akreditētas mācību iestādes (sk. Valsts Izglītības Informācijas sistēmā www.viis.lv) atbilstošas izglītības apliecinošs dokuments par pabeigtiem 80 stundu mācību kursiem, kuros iekļautas sertifikācijas prasības noteiktās tēmas;
  4. papildus materiāli pēc pretendenta ieskatiem;
  5. maksājuma apliecinošu dokumentu par sertificēšanas pakalpojuma samaksu – 200 EUR.
 1.  
 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par sertificēšanu.
 • Bankas rekvizīti: A/S SEB Banka,    kods UNLALV2X,   konts LV67UNLA0050023394881, SIA „SERTEKS”,  reģ.Nr. 40103928295

 Sertifikāta darbības pagarināšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pieteikuma veidlapu skatīt šeit;
  2. darba devēja apliecinājumu par veiktajām darbībām sertificējamajā jomā;
  3. kopiju apliecinošam dokumentam par atbilstošas izglītības iegūšanu akreditētā mācību iestādē (sk. Valsts Izglītības Informācijas sistēmā www.viis.lv) un/vai institūcijas atzītu mācību kursu beigšanu un apgūto tēmu sarakstu ugunsdrošībā vismaz 16 akadēmisko stundu apjomā. Ja persona neiesniedz minētos dokumentus, tai ir pienākums kārtot testu;
  4. maksājuma apliecinošu dokumentu par sertificēšanas pakalpojuma samaksu – 200 EUR.
 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par resertificēšanu.
 • Bankas rekvizīti: A/S SEB Banka,    kods UNLALV2X,   konts LV67UNLA0050023394881, SIA „SERTEKS”,  reģ.Nr. 40103928295