Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” veic kompetento personu, kas veic ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, sertificēšanu, atbilstoši LVS 402:2020 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” prasībām.

Persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā, atbilstoši noteiktajai kārtībai sertificēšanas institūcijā.

Prasības pretendentiem

Vispārīgās prasības kompetentās personas izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā ir noteiktas  standartā LVS 402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības”.
Persona var pretendēt sertifikāta saņemšanai, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

   • persona var iesniegt darbu sarakstu, ko apliecinājis darba devējs vai kompetentā persona un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 2 gadiem);
   • persona var iesniegt atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu par pabeigtiem 80 stundu mācību kursiem, kuros iekļautas sertifikācijas prasībās noteiktās tēmas.

Sertificēšanas process ir sertificēšanas institūcijas visas darbības, ieskaitot pretendenta iesnieguma izskatīšanu, zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru sertificēšanas institūcija nosaka, ka kandidāts ir izpildījis sertificēšanas prasības.

Sertificēšanas prasības ir sertificēšanas institūcijas prasību kopums, kuras jāizpilda, lai iegūtu un uzturētu sertifikātu. Sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina pretendenta spējas izmantot zināšanas un prasmes (turpmāk – kompetence) paredzēto rezultātu sasniegšanai un apliecina, ka minētā persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības. Sertifikātu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanai piešķir uz pieciem gadiem.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” bez maksas sniedz pretende ntam informāciju par sertificēšanas procesu, par pretendenta pienākumiem un tiesībām un mācību iespējām atbilstoši sertifikācijas shēmas prasībām.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” pakalpojuma samaksas kārība.

Sertificēšanas process

Sertificēšanas pārbaude

Sertificēšanas pārbaude notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Pretendentus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes.

Sertificēšana sastāv no izglītības un darba pieredzes dokumentu izvērtēšanas un eksāmena.
Augstākminēto speciālistu sertifikācija norisinās kā eksāmens, kas ir testa veidā un kurā ietverti 30 jautājumi ar 2 līdz 4 atbildes variantiem, no kuriem viens ir pareizs. Pretendentiem eksāmena gaitā rakstiski ir jānorada, kura atbilde ir pareiza.

Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts, maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 30. Eksāmens ir nokārtots, ja testā pareizi atbildēts vismaz uz 24 jautājumiem.

Informatīvais materiāls “Testa jautājumu tēmas sertifikāta iegūšanai ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanā”.

NB! Eksāmenā nav atļauts izmantot palīglīdzekļus

Eksāmena ilgums 120 minūtes.
Eksāmena norises vieta ir Rīgā, Jāņa Asara ielā 13 (3.stāvs).

 Sertifikāta piešķiršana

  • 7 darba dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes (no testa dienas), Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu / nepiešķiršanu.
  • Pēc lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšanas personai tiek izsniegts atbilstoša parauga sertifikāts ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju veikšanai, Sertifikāta lietošanas noteikumi un Sertificētās personas ētikas kodekss.
  • Pēc lēmuma par sertifikāta nepiešķiršanu persona atkārtotai sertifikācijai var pieteikties noteiktajā kārtībā saskaņā ar Sertificēšanas shēmu, bet ne ātrāk kā pēc 2 mēnešiem.

Sertifikātu derīguma termiņš ir 5 gadi.

Sertifikāta darbības laikā Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” veic sertificētās personas darbības uzraudzību.
Sertificēšanas institūcija organizē sertificētās personas pārbaudi, ja saņemts iesniegums, sūdzība vai tās rīcībā ir nonākusi cita informācija par sertificēto personu darbībā konstatētu profesionālās darbības pārkāpumu, izvērtē sertificēto personu profesionālo darbību.

Sertificētā persona ne vēlāk kā divus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības pagarināšanu.

Eksaminatori ir savas jomas eksperti, kas sniedz vērtējumu par eksāmena rezultātiem, kā arī veic sertificēto personu uzraudzību.

Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS” ir akreditēts Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) un darbojas saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IES 17024:2012 un LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot sertifikācijas darbību objektivitāti.

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Apelāciju un sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar procedūru – Neatbilstību vadība, sūdzību/apelāciju izskatīšana un korektīvas darbības, un, kuras ir pieejama visām ieinteresētam personām pēc pieprasījuma. Šī procedūra nodrošina apelācijas iesniedzējam iespēju izklāstīt savus argumentus un saņemt rakstisku apelācijas rezultātu pamatojumu, ieskaitot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī neatkarīgu speciālistu piedalīšanos izskatīšanas procesā, kas nodrošina taisnīgu apelācijas procesu. Darbinieki, ieskaitot arī vadošos darbiniekus, nedrīkst izmeklēt apelācijas, ja pēdējo divu gadu laikā tie ir bijuši iesaistīti apelācijas priekšmetā.

Saņemtās apelācijas un sūdzības tiek reģistrētas sūdzību reģistrācijas žurnālā un ievietota konkrētā sertifikācijas lietā. Apelācijas vai sūdzības iesniedzējs tiek rakstiski informēts par apelācijas vai sūdzības saņemšanu, procesa virzību un iznākumu.

Apelāciju izmeklēšana un lēmumi nedrīkst būt par iemeslu diskriminējošām darbībām. Apelācijas un sūdzību izskatīšanas nosacījumi ir aprakstīti procedūrā – Neatbilstību vadība, sūdzību/apelāciju izskatīšana un korektīvas darbības.

Pieteikšanās

Lai pieteiktos sertificēšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pieteikuma veidlapu skatīt šeit;
  2. darba pieredzes apraksts, ko apliecinājis darba devējs vai kompetentā persona un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 2 gadiem);
  3. darba pieredzi apliecinošs dokuments, ko apliecinājis darba devējs vai sertificēts speciālists un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par diviem gadiem) vai 80 stundu mācību kursu beigšanu apliecinošu dokumentu kopijas un apgūto tēmu sarakstu;
  4. papildus materiāli pēc pretendenta ieskatiem (profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un tml.);
  5. maksājuma apliecinošu dokumentu par sertificēšanas pakalpojuma samaksu – 200 EUR.
 1.  
 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par sertificēšanu.
 • Bankas rekvizīti: A/S SEB Banka,    kods UNLALV2X,   konts LV67UNLA0050023394881, SIA „SERTEKS”,  reģ.Nr. 40103928295

 Sertifikāta darbības pagarināšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pieteikuma veidlapu skatīt šeit;
  2. darba devēja apliecinātu darbu sarakstu sertificētajā jomā vismaz par diviem gadiem;
  3. dokumenta kopija, kas apliecina, kur persona strādājusi (norāda darba attiecību sākuma un beigu datumus);
  4. izglītības iegūšanu apliecinošu un/vai mācību kursu beigšanu apliecinošu dokumentu kopijas un apgūto tēmu sarakstu ugunsdrošībā vismaz 16 akadēmisko stundu apjomā. Ja persona neiesniedz minētos dokumentus, tai ir pienākums kārtot testu;
  5. papildus materiāli pēc pretendenta ieskatiem (profesionālo vai akadēmisko izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un tml.);
  6. maksājuma apliecinošu dokumentu par sertificēšanas pakalpojuma samaksu – 200 EUR.
 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par resertificēšanu.
 • Bankas rekvizīti: A/S SEB Banka,    kods UNLALV2X,   konts LV67UNLA0050023394881, SIA „SERTEKS”,  reģ.Nr. 40103928295