Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SERTEKS”, reģistrācijas numurs 40103928295, 2017.gada 12.maijā iesniedza SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 40003427231,  struktūrvienība „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”,  iesniegumu, kurā lūdz novērtēt SERTEKS atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertiftcēšanas institūcijām” un piemērojamo dokumentu prasībām personu sertificēšanas — personas, kas veic darbības ar stacionārām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kā arī būvspeciālistu, jomā.

Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai sertificēšanas institūcijā šādu jomu reglamentētajās darbības sfērās:

 • ēku būvspeciālista sertifikāta iegūšanai:
  • ēku konstrukciju projektēšana;
  • ēku būvdarbu vadīšana;
  • ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • būvspeciālista sertifikāta iegūšanai:
  • ceļu projektēšana;
  • tiltu projektēšana;
  • ceļu būvdarbu vadīšana;
  • tiltu būvdarbu vadīšana;
  • ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
  • tiltu būvdarbu būvuzraudzība.
 • Arhitekta prakses sertifikāts.

 

Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, ja tās:

 • izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
 • praktiskā darba pieredze pēc nepieciešamās izglītības iegūšanas ir attiecīgi 3 (trīs) vai 5 (pieci) gadi saskaņā ar noteikumu Nr. 610 1.un 2.¹ pielikumā

Ārvalstīs iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās būvniecības un arhitektūras jomās personas apliecina, iesniedzot likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā izsniegtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības apliecinātu kopiju.

Persona, kas iesniegusi pieteikumu sertificēšanas uzsākšanai sertificēšanas procesa ietvaros ir pretendents. Persona, kas izpildījusi konkrētus priekšnoteikumus un kurai atļauts uzsākt sertificēšanas procesu ir kandidāts.

Sertificēšanas process ir sertificēšanas institūcijas visas darbības, ieskaitot pretendenta iesnieguma izskatīšanu, kandidāta zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, atkārtotu sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru sertificēšanas institūcija nosaka, ka kandidāts ir izpildījis sertificēšanas prasības.

Sertificēšanas prasības ir sertificēšanas institūcijas prasību kopums, kuras jāizpilda, lai iegūtu un uzturētu būvprakses sertifikātu. Būvprakses sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina kandidāta spējas izmantot zināšanas un prasmes (turpmāk – kompetence) paredzēto rezultātu sasniegšanai un apliecina, ka minētā persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības. Būvprakses sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma.