Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SERTEKS”, reģistrācijas numurs 40103928295, 2017.gada 12.maijā iesniedza SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 40003427231,  struktūrvienība „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”,  iesniegumu, kurā lūdz novērtēt SERTEKS atbilstību standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertiftcēšanas institūcijām” un piemērojamo dokumentu prasībām personu sertificēšanas —  būvspeciālistu jomā.

Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu atbilstoši noteiktajai kārtībai sertificēšanas institūcijā šādu jomu reglamentētajās darbības sfērās:

 • ēku būvspeciālista sertifikāta iegūšanai:
  • ēku konstrukciju projektēšana;
  • ēku būvdarbu vadīšana;
  • ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • būvspeciālista sertifikāta iegūšanai:
  • ceļu projektēšana;
  • tiltu projektēšana;
  • ceļu būvdarbu vadīšana;
  • tiltu būvdarbu vadīšana;
  • ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
  • tiltu būvdarbu būvuzraudzība.
 • Arhitekta prakses sertifikāts.

 

Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, ja tās (30.03.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, turpmāk noteikumi):

1. ieguvusi izglītību, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

2. ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;

3. nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šo noteikumu 3. pielikumā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

4. noteikumu 18. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šo noteikumu 3. pielikumā.

Ārvalstīs iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās būvniecības un arhitektūras jomās personas apliecina, iesniedzot likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā izsniegtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības apliecinātu kopiju.

Sertificēšanas process ir sertificēšanas institūcijas visas darbības, ieskaitot pretendenta iesnieguma izskatīšanu, kandidāta zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, atkārtotu sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru sertificēšanas institūcija nosaka, ka kandidāts ir izpildījis sertificēšanas prasības.

Sertificēšanas prasības ir sertificēšanas institūcijas prasību kopums, kuras jāizpilda, lai iegūtu un uzturētu būvprakses sertifikātu. Būvprakses sertifikāts ir dokuments, kurš apliecina kandidāta spējas izmantot zināšanas un prasmes (turpmāk – kompetence) paredzēto rezultātu sasniegšanai un apliecina, ka minētā persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības. Būvprakses sertifikātu piešķir bez termiņa ierobežojuma.