Sertificēšanas institūcija SIA “SERTEKS”, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar 2019.gada 15.maijā noslēgto ar Ekonomikas ministriju  deleģēšanas līgumu un SERTEKS procedūrām veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību šādās būvniecības jomās būvinženiera vai saistītās inženierzinātnes profesijas specialitātēs un darbības sfērās:

 1. Arhitektūras joma;
 2. Projektēšana:
  • ēku konstrukciju projektēšana;
  • ceļu projektēšana;
  • tiltu projektēšana.
 1. Būvdarbu vadīšana:
  • ēku būvdarbu vadīšana;
  • ceļu būvdarbu vadīšana;
  • tiltu būvdarbu vadīšana.
 1. Būvuzraudzība:
  • ēku būvdarbu būvuzraudzība;
  • ceļu būvdarbu būvuzraudzība;
  • tiltu būvdarbu būvuzraudzība.

Dokumentu pieņemšanas un konsultāciju laiki

Pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 un no  plkst.12.30 līdz plkst.15.30 pēc adreses: J.Asara iela 13, Rīga (trešais stāvs). Iespējams, atsevišķi vienoties par dokumentu pieņemšanas un konsultāciju laiku, zvanot uz 27275992.

SERTEKS pakalpojuma samaksas kārība

SERTEKS projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvdarbu būvuzraudzības specialitāšu būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību un kompetences novērtēšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 5.marta noteikumiem Nr.100 “Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis”.

 • Samaksu jāveic ar pārskaitījumu. Maksājumu dokumentā jānorāda: vārds, uzvārds, personas kods, par sertificēšanu.
 • Bankas rekvizīti: A/S SEB Banka, kods UNLALV2X, konts LV20UNLA0055001223103, SIA “SERTEKS”, reģ.Nr. 40103928295.

Prasības pretendentiem

Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, ja:

 • Personas izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām. Ārvalstīs iegūtu izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajās būvniecības un arhitektūras jomās personas apliecina, iesniedzot likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā izsniegtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības apliecinātu kopiju;

Sertificēšanas process 

Sertificēšanas process ir SERTEKS visas darbības, ieskaitot personas iesnieguma izskatīšanu, personas zināšanu un profesionālo prasmju novērtēšanu, lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sertificēšanu, atkārtotu sertificēšanu, sertifikātu ar logo/marķējuma lietošanu, ar kuru SERTEKS nosaka, ka persona ir izpildījusi sertificēšanas prasības.

SERTEKS būvspeciālistu sertificēšanas process notiek saskaņā ar procedūru PROC.BU.001Būvspeciālistu sertificēšanas kārtība”.

Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, vai uz atkārtotu būvspeciālista sertifikāta saņemšanu pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas persona SERTEKS iesniedz šos dokumentus:

 • iesniegumu (FORM.BU.001);
 • attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi (FORM.NOT.BU.004);
 • būvspeciālista izglītības dokumentu, kas apliecina iegūto kvalifikāciju atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kopijas, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
 • apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (FORM.BU.002);
 • maksājuma apliecinošu dokumentu par sertificēšanas pakalpojuma samaksu.

un šādu dokumentu kopijas:

 • ēku, ceļu tiltu būvdarbu vadīšanā un ēku, ceļu, tiltu būvdarbu uzraudzībā – uzrādītā būvobjekta būvatļauja vai darba devēja norīkojuma kopija;
 • ēku konstrukciju, tiltu, ceļu projektēšanā – divu būvprojektu BK daļas ar nepieciešamajiem slodžu un konstrukciju aprēķiniem, kuru izstrādāšanā pretendents ir piedalījies;
 • pretendenti, kuri pretendē sertifikāta iegūšanai – arhitekta prakse, ēku konstrukciju projektēšana, ceļu projektēšana, tiltu projektēšana papildus iesniedz attiecīgās jomas sertificēta arhitekta/būvspeciālista vadībā izstrādāta viena būvprojekta, par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi ne ilgāk kā 5 gadu laikā kopš iesnieguma iesniegšanas un kura izstrādē pretendents ir piedalījies, vispārīgās un arhitektūras/projektēšanas daļas, sējumu(s), kā arī digitālu kopiju un minētā projekta šādas daļas digitālā veidā: (teksta dokumentus .doc, .pdf, .jpg, .xls, rasējumus – .dwg un .pdf formātos), un minētā projekta visu norādīto sadaļu savietotos plānus .dwg formātā;
 • arhitekta sertifikāta iegūšanai – par katru projektu atbildīgā sertificētā arhitekta apliecinātu arhitekta prakses dienasgrāmatas kopsavilkumu (FORM.BU.003) par nostrādātajām stundām par katru objektu un pilna dienasgrāmata (pirmā un otrā daļa) ar izvērsumu pa datumiem digitālā formātā un būvprojekta dokumentāciju ar ietvertajiem risinājumiem un aprēķiniem vismaz šādā apjomā:
  • vispārīgo daļu (ar nepieciešamām būvprojektā iekļautām sadaļām atbilstoši 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.545 Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana“);
  • arhitektūras daļu ar iekļautām šādām sadaļām:
   • teritorijas sadaļa TS vai ģenerālplāna sadaļa ĢP;
   • arhitektūras risinājumi AR.
  • inženierrisinājumu daļu ar iekļautām sadaļām:
   • ugunsdrošības pasākumu apraksts vai ugunsdrošības pasākumu pārskats UPP;
   • darbu organizēšanas projekts DOP.
 • sertifikāta iegūšanai – ēku konstrukciju projektēšana – projekta dokumentācija ar ietvertajiem risinājumiem un aprēķiniem vismaz šādā apmērā:
  • inženierrisinājumu daļu ar iekļautām sadaļām:
   • būvkonstrukcijas BK;
   • slodžu aprēķins ēkas konstrukcijām (pamati, sienas, pārsegumi u.c.);
   • projektēto ēkas konstrukciju izmēru aprēķini un rasējumi;
   • ēkas konstruktīvo savienojumu izvēles pamatojums un to aprēķins;
   • ēkas konstrukciju ugunsizturības klases noteikšana un aprēķins;
   • ēkas konstrukciju materiālu izvēles pamatojums.
 • sertifikāta iegūšanai – ceļu projektēšana – ceļa tehniskā projekta un darba zīmējumu dokumentācijas komplekts ar ietvertajiem risinājumiem un aprēķiniem vismaz šādā apmērā:
  • trases plāna rasējumi;
  • trases garenprofila un šķersprofila projektēšanas aprēķini un rasējumi;
  • trases telpiskā projektēšanas aprēķini un rasējumi;
  • ceļa klātnes izveidošana – aprēķini, rasējumi, materiālu izvēles pamatojums;
  • vienlīmeņa vai vairāklīmeņu ceļa mezglu izvēles pamatojums un projektēšanas aprēķini un rasējumi;
  • ūdens novades sistēmas projektēšana – aprēķini un rasējumi.
 • sertifikāta iegūšanai – tiltu projektēšana – projekts ar ietvertajiem risinājumiem un aprēķiniem vismaz šādā apmērā:
  • tilta konstrukciju slodzes aprēķins un rasējumi;
  • tilta konstrukciju materiālu izvēles pamatojums;
  • tilta konstrukciju izmēru projektēšana – aprēķini un rasējumi, (nesošajām konstrukcijām – tilta pamatiem, kolonnām, laidumiem, segumam u.c. konstrukcijām);
  • tilta konstrukciju savienojumu izvēles pamatojums, aprēķini un rasējumi;
  • tilta konstrukciju aizsardzības pasākumu izvēles pamatojums (rasējumi un aprēķini, ja izvēlētie aizsardzības pasākumi tiks īstenoti – konstruktīvi);
  • tilta drošības barjeru projektēšanas aprēķini un rasējumi;
  • tilta lietus ūdens novades sistēmas projektēšanas aprēķini un rasējumi.

Persona SERTEKS dokumentus iesniedz valsts valodā. Svešvalodā izsniegtus dokumentus persona iesniedz kā notariāli apstiprinātu tulkojumu.

Persona, kas pretendē uz vairākām darbības jomām, dokumentus iesniedz par katru darbības jomu atsevišķi.

Lēmumu par pretendenta uzaicināšanu vai atteikumu uzaicināt uz kompetences pārbaudi, SERTEKS pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.

Sertificēšanas pārbaude – eksāmens un praktisko uzdevumu risināšana

SERTEKS rīko eksāmenu katra mēneša otrajā trešdienā. Eksāmenu nerīko, ja nav pieteicies neviens pretendents.

Eksāmenā ietvertās tēmas un to izziņas avoti noteikti noteikumos  NOT.BU.001  “Eksāmenu jautājumos ietvertās tēmas un to atbilžu avoti”.

Sertificēšanas pārbaude notiek saskaņā ar eksāmena norises instrukciju, ar ko Pretendentus iepazīstina pirms sertificēšanas pārbaudes. 

Eksāmens un praktisko uzdevumu risināšana notiek rakstveidā uzaicinājumā norādītajā vietā (adresē) un laikā.

Eksāmena un praktisko uzdevumu risināšanas ilgums ir četras astronomiskās stundas.

Eksāmens sastāv no teorētisku jautājumu un praktisku uzdevumu risināšanas. Eksāmenā izmanto biļetes un praktiskus uzdevumus, kuros iekļauti SERTEKS sagatavoti jautājumi saskaņā ar SERTEKS noteiktajām tēmām katrai sertificēšanas jomai par šādām tēmām:

 • arhitekta prakses vispārīgie jautājumi;
 • būvniecības prakses vispārīgie jautājumi;
 • projekta vadība;
 • pirmsprojekta izpēte;
 • būvprojektēšana un būvprojekta dokumentācija;
 • būvniecības procesa posmi;
 • ugunsdrošība;
 • energoefektivitāte;
 • mehāniskā stiprība un stabilitāte;
 • vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
 • autoruzraudzība;
 • ēku, būvju projektēšana;
 • ceļu projektēšana;
 • tiltu projektēšana;
 • akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
 • lietošanas drošība un vides pieejamība;
 • ilgtspējīga dabas resursu izmantošana;
 • tiltu būvdarbu vadīšana;
 • tiltu būvdarbu būvuzraudzība;
 • ēku būvdarbu vadīšana;
 • ēku būvdarbu būvuzraudzība;
 • ēku konstrukciju projektēšana;
 • ceļu būvdarbu vadīšana;
 • ceļu būvdarbu būvuzraudzība.

Eksāmena mutiskās daļas (aizstāvēšana, intervija – arhitektūras un projektēšanas jomā) laikā SERTEKS veic audio ierakstīšanu pēc pretendenta rakstveida piekrišanas. Ekspertu komisijas locekļi vērtē kandidāta līdzdalību būvprojekta izstrādē, izvērtējot viņa kompetenci.

Eksāmena un praktisko uzdevumu risinājumu rezultātus vērtē ekspertu komisija 10 darba dienu laikā pēc eksāmena saskaņā ar procedūru PROC.BU.002 Kompetences novērtēšanas kārtība būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, darbības sfēru papildināšanai būvspeciālista sertifikātā vai sertificētu būvspeciālistu atkārtotu zināšanu pārbaudēs”.

Ja personas kompetenci ekspertu komisija visās vērtēšanas komponentēs ir novērtējusi kā atbilstošu, kompetences pārbaudes iestāde piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu:

 • piešķirt arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu;
 • papildināt arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu ar jaunu darbības sfēru.

Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudes eksāmenu, SERTEKS pieņem lēmumu par eksāmena termiņa pagarināšanu attiecīgi uz vienu vai sešiem mēnešiem no lēmuma par personas kompetences neatbilstību. Pretendentu uzaicina kārtot eksāmenu uz pirmo eksāmena dienu pēc pagarinājuma termiņa beigām, rakstveidā informējot kandidātu par atkārtotu iespēju nokārtot eksāmenu, norādot tā laiku un vietu.

Kompetences novērtēšanu arhitektūras jomā veic, pamatojoties uz šādu teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu:

 • trīs teorētiski jautājumi par arhitekta prakses vispārīgiem jautājumiem, normatīvajiem aktiem, tajā skaitā būvprojektēšanas un būvprojekta dokumentāciju, projekta vadību, būvniecības procesa posmiem un autoruzraudzību;
 • trīs praktiski uzdevumi, no kuriem viens ietver uzdevumu par ugunsdrošības tēmu un viens uzdevumu par energoefektivitātes tēmu;
 • sertificēta arhitekta vadībā izstrādāts viens būvprojekts (kura izstrādē piedalījies pretendents), par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Tiek vērtēta kandidāta līdzdalība būvprojekta izstrādē, izvērtējot viņa kompetenci.

Kompetences novērtēšanu projektēšanas specialitātē veic, pamatojoties uz šādu teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu:

 • trīs teorētiski jautājumi par būvprakses vispārīgiem jautājumiem, normatīvajiem aktiem, tajā skaitā būvprojektēšanas un būvprojekta dokumentāciju, projekta vadību, būvniecības procesa posmiem, autoruzraudzību;
 • trīs rakstiski praktiski uzdevumi, no kuriem viens ietver uzdevumu par ugunsdrošības tēmu un viens uzdevumu par energoefektivitātes tēmu, atbilstoši darbības sfērai;
 • atbilstoša būvspeciālista vadībā izstrādāts viens būvprojekts, par kuru ir veikta atzīme par būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi izvērtēšanas, tajā skaitā projekta risinājumu, būvei izvirzāmo būtisko prasību piemērošanas, projektēšanas procesa apraksta, projekta atbilstības normatīvajiem aktiem izvērtēšanas, projekta sadaļu novērtēšanas atbilstoši darbības sfērai, projekta sadaļu savstarpējās saskaņotības novērtēšanas.

Kompetences novērtēšanu būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības specialitātē veic, pamatojoties uz šādu teorētisko un praktisko zināšanu novērtēšanu:

 • divi teorētiski jautājumi par katru no būvei izvirzāmām būtiskām prasībām, ja tās noteiktas normatīvajos aktos un attiecināmas uz konkrēto darbības sfēru, kurā pretendents vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības;
 • viens rakstisks uzdevums par attiecīgo standartu piemērošanu;
 • divi rakstiski patstāvīgai praksei būtiski uzdevumi.

Sertifikāta piešķiršana

 • 15 darba dienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes (no eksāmena dienas), SERTEKS pieņem lēmumu par arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu.
 • Informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (bis.gov.lv).
 • Pēc būvspeciālista rakstiska pieprasījuma saņemšanas SERTEKS tam izsniedz sertifikātu papīra dokumenta formā.
 • Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudes eksāmenu, SERTEKS pieņem lēmumu par eksāmena termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi. Pretendentu uzaicina kārtot eksāmenu uz pirmo eksāmena dienu pēc pagarinājuma termiņa beigām.

Būvniecības informācijas sistēma, patstāvīgās prakses uzraudzība

Būvspeciālists par savu darbību iepriekšējā kalendārajā gadā līdz kārtējā gada pirmajam aprīlim ievada Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādu informāciju:

 • aktualizē savu kontaktinformāciju;
 • aktualizē informāciju par izglītību, elektroniski pievienojot izglītību apliecinošu dokumentu;
 • veikto patstāvīgo būvpraksi;
 • apgūtās profesionālās pilnveides programmas, seminārus un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus sertifikātā norādītajā darbības jomā, pievienojot to apliecinošos dokumentus.

Būvspeciālistu patstāvīgas prakses uzraudzību  SERTEKS veic saskaņā ar PROC.BU.003 “Reglamentētā darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzība”.

SERTEKS ierakstītā vēstulē informē būvspeciālistu, pieprasot 30 dienu laikā izpildīt noteiktās darbības, ja konstatē, ka:

 • būvspeciālists nav savlaicīgi pilnā apjomā ievadījis Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā noteikto informāciju vai tā bijusi nepilnīga;
 • nav veikts ikgadējās patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides uzraudzības maksājums.

Ja būvspeciālists 30 dienu laikā nav izpildījis noteiktās prasības, SERTEKS aptur viņa būvspeciālista  sertifikāta darbību uz laiku līdz prasību pilnīgai izpildei, izdarot par to atzīmi Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.

SERTEKS plānveidīgi, uz risku analīzi balstoties, katru gadu veic padziļinātu pārbaudi 1% no kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā (saskaņojot ar Ekonomikas ministriju risku sarakstu, pēc kuriem atlasa pārbaudāmos būvspeciālistus):

 • būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem:
  • par vienu, pēc nejaušības principa atlasītu objektu, kurā būvspeciālists pārskata periodā sniedz vai ir sniedzis pakalpojumus, pārbauda, vai pienākumi veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • veic būvdarbu vadītāja un būvuzrauga pārbaudi būvlaukumā;
 • arhitektiem un projektētājiem veic pēc nejaušības principa izvēlēta vismaz viena pārskata periodā veiktā darba padziļinātu pārbaudi par atbilstību normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi.

Ja SERTEKS, veicot padziļinātu pārbaudi, konstatē neatbilstības, pēc to izvērtēšanas atbilstoši sākotnēji definētajiem kritērijiem, var pieņemt lēmumu:

 • par brīdinājuma izteikšanu;
 • par pienākumu SERTEKS noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai;
 • par būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku;
 • par būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu.

Sertificētam būvspeciālistam ir šādi pienākumi:

 • patstāvīgās būvprakses uzraudzības laikā savlaicīgi sniegt SERTEKS ekspertiem visu pieprasīto informāciju un šaubu gadījumā arī dokumentus, kas saistīti ar būvspeciālista praksi un kompetences paaugstināšanu, ja tā neapšaubāmā veidā nav atrodama Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā.
 • katru kalendāro gadu paaugstināt profesionālo kompetenci sertifikātā norādītajās darbības sfērās, saskaņā ar SERTEKS noteikto kompetences paaugstināšanas pasākumu tēmu un apjomu sarakstu, apmeklējot informatīvos seminārus, apmācības centrus un citus kompetenci paaugstinošus pasākumus;
 • ievērot būvspeciālista Ētikas kodeksu.

Būvspeciālistu profesionālās Ētikas kodekss.

Būvspeciālista sertifikāta anulēšana, darbības apturēšana un atjaunošana

Būvspeciālistam izsaka brīdinājumu, ja SERTEKS konstatē pārkāpumu būvspeciālista profesionālajā darbībā, ar būvniecību saistīta likuma, būvnormatīva vai citu saistošo dokumentu prasību neievērošanā un tas radījis materiālu vai morālu kaitējumu kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām, vai pieļāvis profesionālās ētikas pārkāpumu.

SERTEKS pieņem lēmumu būvspeciālistam apturēt būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas darbību uz laiku šādos gadījumos:

 • līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai vai atteikuma ierosināt lietu spēkā stāšanās dienai, ja SERTEKS rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 169) 3.pielikumu;
 • līdz trūkumu novēršanai vai prasību izpildei, ja būvspeciālists noteikumu Nr. 169 noteiktajā termiņā būvspeciālistu reģistrā nav ievadījis:
  • informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem;
  • informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi;
  • nav sniedzis SERTEKS tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai SERTEKS rīcībā ir nonākusi cita informācija par noteikumu Nr. 169 50.punktā, 51.5.apakšpunktā vai 57.2.apakšpunktā minētajiem būvspeciālista profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumiem;
  • būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi;
 • no trīs mēnešiem līdz 10 gadiem, ja SERTEKS konstatējusi šādus profesionālās darbības pārkāpumus:
  • būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
  • nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
  • būvspeciālistam nākamo divu gadu laikā pēc noteikumu Nr. 169 punktā minētās pārbaudes sekmīgas nokārtošanas piemērots vismaz viens brīdinājums;
  • būvuzraugs nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību par neatkarības ievērošanu;
  • būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, tai skaitā noteikumu Nr.169 punktā vai 50.punktā minētās, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi.

SERTEKS pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas darbības atjaunošanu, ja būvspeciālists sekmīgi veicis sertificēšanas procedūru, kas paredzēta jauna būvprakses sertifikāta iegūšanai.

SERTEKS pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas apturēšanu uz laiku, ja saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības jomas apturēšanu uz laiku.

SERTEKS atjauno būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomu, ja saņemts būvspeciālista iesniegums atjaunot viņa būvprakses sertifikāta darbības jomu, kas bijis apturētas pēc viņa lūguma.

SERTEKS pieņem lēmumu par būvprakses sertifikātā norādītās darbības jomas anulēšanu šādos gadījumos:

 • saņemts būvspeciālista iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
 • būvspeciālists sertificēšanās procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis par pamatu lēmuma pieņemšanai par būvprakses sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanu;
 • spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā, kas minēti noteikumu Nr. 169 3.pielikumā.

SERTEKS noteikumi NOT.BU.003 “Būvspeciālista sertifikāta anulēšana, darbības apturēšana un atjaunošana”.

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Apelāciju un sūdzību izskatīšana notiek saskaņā ar procedūru PROC.011 “Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība”.

Šī procedūra nodrošina apelācijas iesniedzējam iespēju izklāstīt savus argumentus un saņemt rakstisku apelācijas rezultātu pamatojumu, ieskaitot pieņemto lēmumu iemeslus, kā arī neatkarīgu speciālistu piedalīšanos izskatīšanas procesā, kas nodrošina taisnīgu apelācijas procesu. Darbinieki, ieskaitot arī vadošos darbiniekus, nedrīkst izmeklēt apelācijas, ja pēdējo divu gadu laikā tie ir bijuši iesaistīti apelācijas priekšmetā.

Saņemtās apelācijas un sūdzības tiek reģistrētas sūdzību reģistrācijas žurnālā un ievietota konkrētā sertifikācijas lietā. Apelācijas vai sūdzības iesniedzējs tiek rakstiski informēts par apelācijas vai sūdzības saņemšanu, procesa virzību un iznākumu.

Apelācijas komisija sūdzības priekšmetu izskata vienu reizi. Apelācijas iesniedzējam nav tiesības par vienu un to pašu apelācijas priekšmetu SERTEKS vērsties atkārtoti.

Apelāciju izmeklēšana un lēmumi nedrīkst būt par iemeslu diskriminējošām darbībām. 

Apelācijas iesniedzējs var apstrīdēt Apelācijas komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā jautājumos par arhitektu un būvspeciālistu sertificēšanu – Ekonomikas ministrijā.